tennguoidepnhat.net
6 điều Bác Hồ dạy đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam
Từ năm 1957, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, được sự giáo dục và rèn luyện của Đảng, giai cấp công nhân bắt đầu phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở miền Nam …