tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1919*)
TÂM ĐỊA THỰC DÂN Ít khi chúng tôi có dịp được đọc báo thuộc địa. Hôm nay, chúng tôi nhận được một số Courrier Colonial, đề ngày 27 tháng 6 vừa qua, trên đầu tờ này có đăng một bài dài hai cột, dưới…