tennguoidepnhat.net
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại
Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại là nội dung cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội. Tư tưởng chiến lược quan trọng này của Người không chỉ là phương hướng xuyên suốt…