tennguoidepnhat.net
Những ngày ở Pác Bó
Cuối tháng 4-1945, sau khi khu giải phóng Tân Trào được thành lập, Trường Quân chính kháng Nhật liền được xây dựng. Chúng tôi – những người Giaỉ phóng quân được đoàn thể lựa chọn về học, đang…