tennguoidepnhat.net
Bác Hồ với tiếng Anh
Qua tiếng Pháp, Bác học thêm tiếng Anh. – Tại sao đi Anh? – Bác nói là để học tiếng Anh. Bác sang Anh có nhiều mục đích, nhưng chắc chắn cũng là để học thêm một thứ tiếng nước ngoài ở n…