tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Nguyên văn các bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc (Tuyệt đối bí mật) Nhân dịp mừng 75 tuổi Người làm thơ rất nổi tiếng, ở Trung Quốc đời nhà Đường là cụ Đỗ Phủ có câu thơ rằng: “nhân sinh thất t…