tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương)
Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, Thưa các đồng chí và các bạn, HỒ CHỦ TỊCH kính yêu của chúng ta không còn nữa! Tổn thất này vô cùng lớn lao! Đau thương này thật là vô hạn! Dân tộc ta và Đảng ta …