tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Chú thích và Bản chỉ dẫn tên người)
CHÚ THÍCH 1. Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 23 đến ngày 26-1-1967): Đầu năm 1967, những thắng lợi mới của nhân dân ta ở trên cả hai miền đất nước đã tạo ra những khả năn…