tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 8)
Tháng 8, ngày 1 Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Ban Tuyên huấn Trung ương và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp về việc xuất bản sách Người tốt, việc tốt. Người khen sách của một số nhà xuất…