tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 6)
Tháng 6, đầu tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định để đoàn các thầy thuốc Trung Quốc về nước thăm gia đình một tháng. – Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh…