tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 5)
Tháng 5, ngày 1 Sau khi đọc xong Điều lệ tóm tắt của hợp tác xã nông nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Điều lệ này của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp rất quan trọng. Nó nhằm bảo đảm thật sự…