tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 4)
Tháng 4, ngày 1 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 60-LCT, thưởng: – 6 Huân chương Quân công hạng Ba, – 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, – 20 Huân chương Chiến công hạng Nhì,…