tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 3)
Tháng 3, ngày 1 6 giờ 45, các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khoẻ theo thường lệ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi sáng, Người làm việc với đồng chí Hà Huy Giáp về những gương người tốt, việc tốt và …