tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1968 – Tháng 8)
Tháng 8, ngày 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về phương hướng chung và các phương án cụ thể của đấu tranh ngoại giao với Mỹ. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với một số cán bộ, anh …