tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Lời nói đầu)
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VIỆN HỒ CHÍ MINH