tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1966 – Tháng 12)
Tháng 12, ngày 1 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 105-LCT, thưởng năm Huân chương Chiến công hạng Ba cho ba đơn vị và hai cá nhân thuộc Tổng cục Vật tư đã dũng cảm bảo vệ tài sản Nhà nước trong các …