tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1966 – Tháng 11)
Tháng 11, trước ngày 2 – Chủ tịch Hồ Chí Minh dự hội đàm giữa Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta với Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba. – Cùng khoảng thời gian, Chủ tịch Hồ Chí Minh …