tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1966 – Tháng 10)
Tháng 10, ngày 1 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đại sứ Cuba Maurô Gácxia Tơriana hết nhiệm kỳ đến chào và thiếu tá Huliô Gácxia Ôlênira mới sang nhậm chức vụ này tại Việt Na…