tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Chú thích và bản chỉ dẫn tên người)
CHÚ THÍCH 1. Báo Pravđa (Sự thật): Tờ báo ra hàng ngày, cơ quan của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Số 1 của tờ báo phát hành ngày 22-4 (lịch cũ), tức là ngày 5-5-1912 ở Xanh Pêtécb…