tennguoidepnhat.net
GIAI ĐOẠN 1986-2003: MUỜI TÁM NĂM SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI (Phần IV)
IV- CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XI (2002-2007)