tennguoidepnhat.net
GIAI ĐOẠN 1986-2003: MUỜI TÁM NĂM SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI (Phần II)
II- CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA IX (1992-1997)