tennguoidepnhat.net
Vang mãi bài ca cách mạng “Cùng nhau đi hồng binh”
VOV.VN – Cùng nhau đi hồng binh như một lời hiệu triệu toàn dân đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và phát-xít Nhật.