tennguoidepnhat.net
Không ai có thể phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam !
Sau khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được công bố và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân được triển khai, cho đến nay, nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc mang tính xây dựng của nhân dân cả nước đ…