tennguoidepnhat.net
Học tập phong cách báo chí Hồ Chí Minh – viết cho ai ?
Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí của Người rất phong phú. Cũng như mọi nhà báo lớn, Bác Hồ đã t…