tennguoidepnhat.net
Xóa đói, giảm nghèo – một nội dung cơ bản để phát triển nhân quyền
Nhân quyền, với ý nghĩa chân chính cần được nhìn nhận trên bình diện rộng mà ở đó, con người được xã hội quan tâm tạo điều kiện để có thể phát triển toàn diện về đời sống vật chất và đời sống tinh …