tennguoidepnhat.net
Hoàn thiện hiến định về nhân quyền
QĐND – Nhân quyền, hay là quyền con người là tổng hợp các quyền và tự do không thể bị tước đoạt; phản ánh giá trị nhân phẩm của con người; thể hiện nguyện vọng của toàn nhân loại muốn có được…