tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 2 (Năm 1939)
Đầu năm Với bí danh Hồ Quang, Nguyễn Ái Quốc đến Trùng Khánh. Người ở tại Văn phòng Bát lộ quân Trùng Khánh 1) đặt tại thôn Hồng Nham. Người thường đến thăm Chu Ân Lai, một đôi lần gặp cả Franklin …