tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 2 (Năm 1937)
Tháng 1, sau ngày 17 Nguyễn Ái Quốc (Lin) là một trong 21 người được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở cho một số cán bộ, giảng viên, phiên dị…