tennguoidepnhat.net
Sắc lệnh số 195-SL ngày 01 tháng 6 năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc
Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược, giữa lúc cuộc kháng chiến vào giai đoạn khó khăn và quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được ý nghĩa quan trọng và t…