tennguoidepnhat.net
Một số bức thư, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề thi đua yêu nước, trải qua những thăng trầm của lịch sử, thực tiễn cách mạng đã chứng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người khởi xướng…