tennguoidepnhat.net
Thi đua chính là thể hiện lòng yêu nước đối với Tổ quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức mẫu mực, luôn đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua. Ảnh internet “Yêu nước” là một khái niệm rộng và bao quát, nhưng lúc sinh thời Chủ tị…