tennguoidepnhat.net
Đoàn 195 học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc
Cách đây 65 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua ái quốc, kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước kháng chiến, kiến quốc. Người khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu n…