tennguoidepnhat.net
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015
Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Kế hoạch số 226/KH-HNBVN về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Hội Nhà báo…