tennguoidepnhat.net
Ngày 12 tháng 9 – “Chớ thấy bại mà nản, chớ đắc thắng mà kiêu”
Visit the post for more.