tennguoidepnhat.net
Phát huy tinh thần bình đẳng giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ảnh Tư liệu Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam cũng như của thế giới. Bác từng nh…