tennguoidepnhat.net
Người bạn linh mục chí cốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong bài điếu văn đọc tại lễ an táng linh mục Phạm Bá Trực, Bác viết: “Tôi xin thay mặt Chính phủ kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Cụ”. – Viết xong điếu văn, không thể đến nổ…