tennguoidepnhat.net
Bác Hồ với vị Thượng thư Bộ Hình của Nam triều
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giới thiệu 3 vị giữ những cương vị này đều là những trí thức được đào tạo của chế độ cũ và là những nhân sĩ. – Ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 59 về…