tennguoidepnhat.net
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề thầy thuốc
Vào ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế. Đảng và Nhà nước ta đã lấy ngày 27 tháng 2 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Bệnh xá …