tennguoidepnhat.net
Tư tưởng chính trị về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong ” Di chúc ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
”Bác Hồ – Người là tình yêu tha thiết trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam.” Bác Hồ – vị cha già dân tộc muôn vàn kính y…