tennguoidepnhat.net
Bình đẳng dân tộc đặt nền móng cho đại đoàn kết
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã để lại cho Đảng, nhân dân, dân tộc ta nhiều di sản tư tưởng, văn hóa có ý nghĩa giá trị nhân văn sâu sắc. Nhân dịp kỷ niệm…