tennguoidepnhat.net
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, pháp luật, kỷ luật trong Quân đội
Tư tưởng về giáo dục văn hoá pháp luật, kỷ luật trong Quân đội là một nội dung trong hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh. “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luậ…