tennguoidepnhat.net
Bí mật tuyệt đối
Quá trình đàm phán Hiệp định Paris Theo ông Lý Văn Sáu – người phát ngôn Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN tại Hội nghị Paris 40 năm trước, trong cuộc đấu tranh ngoại giao kéo dài gần 5 năm…