tennguoidepnhat.net
Chiến thắng của nghệ thuật “vừa đánh, vừa đàm”
Hiệp định Paris (VOV) – “Hiệp định Paris được ký kết thể hiện sự đấu tranh kiên cường, bền bỉ, nhưng cũng rất sáng tạo, của các nhà ngoại giao Việt Nam” Ngày 27/1/1973 đã đi vào l…