tennguoidepnhat.net
Từ trận quyết chiến chiến lược đầu tiên
QĐND- Ở thế kỷ thứ Mười, giặc Nam Hán đã hai lần ra quân xâm lược nước ta. Mùa đông năm 938, chúng đã bị quân dân nước Việt, dưới sự lãnh đạo của Anh hùng dân tộc Ngô Quyền, đánh cho đại bại ở cửa …