tennguoidepnhat.net
Công tác tư tưởng trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”
Thực tiễn cho thấy, trong quá trình diễn biến chiến dịch, công tác tư tưởng đã kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức đi sâu vào các mặt cụ thể như lập phương án kế hoạch chiến dịch, chuẩn bị lực lư…