tennguoidepnhat.net
JAMAIS (không bao giờ)
Video Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh – Tháng 6/1964 Và đây là đối thoại của cuộc phỏng vấn được dịch ra tiếng Việt: “- Thưa Ngài chủ tịch, Ngài có thể cho biết liệu có một giải pháp quâ…