tennguoidepnhat.net
Huyền thoại “Điện Biên Phủ trên không”
Khi nói về chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”, Đại tướng Liên Xô Khiupenen Anatoli Ivanovitr cho rằng người Mỹ có thể hủy diệt đất nước Việt Nam nhưng không bao giờ thống trị được con n…