tennguoidepnhat.net
Chiến dịch phòng không đạt mức tiêu diệt địch cao nhất
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam QĐND – Chiến dịch tập kích đường không chiến lược mang tên Lai-nơ-bếch-cơ II của không quân Mỹ vào thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương lân cận tháng 12-19…