tennguoidepnhat.net
Không để bị bất ngờ
QĐND – Thắng lợi của chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” bắt nguồn từ một trong những yếu tố là ta không bị bất ngờ về chiến lược và chiến dịch. Bác Hồ đã nhận định, Mỹ chỉ c…