tennguoidepnhat.net
Hà Nội – 12 ngày đêm dưới mưa bom – Kỳ 9
Những cánh bay cảm tử TT – Nhật ký Nguyễn Đức Soát, tối 28-12 Tướng Nguyễn Đức Soát và những hồi ức 12 ngày đêm không quên. Ông là một phi công Mig xuất sắc và đã bắn hạ sáu máy bay Mỹ – Ảnh: Trần …